13.7.08

സന്തോഷവും , നന്മയും

നീ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുകയോ നിന്നെതന്നെ മനപൂർവം പീഡിപ്പിക്കുകയോ അരുത്‌.

ഹൃദയാനന്ദം ഒരുവന്റെ ജീവനും ,സന്തോഷം അവന്റെ ആയുസ്സും ആണ്‌.

ദുഃഖമകറ്റി ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ,ഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ദുഃഖം അനേകരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അത്‌ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്‌.

അസൂയയും കോപവും ജീവിതത്തെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു.

ഉത്കണ്ഠ അകാല വാർദ്ധക്യം വരുത്തുന്നു.

സന്തോഷവും നന്മയും നിറഞ്ഞവൻ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നു

ബൈബിൾ

No comments: